Keiser Diokletian: Splittelse, reformer, palass og kristenforfølgelse

diokletian
Ca. 19 minutters lesetid

Introduksjon til den romerske keiseren Diokletian

Kort overblikk

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, kjent som Diokletian (på engelsk Diocletian), var en romersk keiser som regjerte fra 284 til 305 e.Kr. Han ble født i regionen Dalmatia (dagens Kroatia) på slutten av det 3. århundre, og hadde en ydmyk opprinnelse som sto i sterk kontrast til det tradisjonelle romerske aristokratiet. Dette faktum, kombinert med hans oppstigning til makten, markerte begynnelsen på en fascinerende reise i romersk historie.

Diokletians regjeringstid er preget av betydelige reformer, militære prestasjoner, og ikke minst delingen av Romerriket. Denne artikkelen tar fatt på hans liv, styre og den dype innvirkningen han hadde på den romerske verden.

Betydning i romersk historie

Diokletian er en sentral skikkelse i romersk historie, og ledet imperiet gjennom en omveltende periode med krise og transformasjon. Hans styre signaliserte begynnelsen av det sene Romerriket, kalt “Dominatet,” og la grunnlaget for den eventuelle oppdelingen av den romerske verden i Øst- og Vestromerriket. Det var Diokletians omfattende tilnærming til å styre som satte sitt langvarige preg på imperiet, med hans administrative, militære og religiøse politikk som formet historiens gang i generasjoner fremover.

Gjennom denne artikkelen skal vi bryte med noen kritiske spørsmål som omgir Diokletians arv. Var han en klok og effektiv hersker, eller satte hans handlinger ham i et negativt lys? Vi skal fordype oss i prestasjonene og kontroversene i hans regjeringstid, og forsøke å finne ut om historien skal huske ham som en god eller dårlig keiser. Enten du er en skarpsinnet ekspert på Diokletian, eller en førstegangs utforsker av hans liv og tid vil du helt sikkert finne noe av interesse på veien.

Tidlig liv og oppgang til makten

Diokletians bakgrunn og opprinnelse

Diokletian ble født 22. desember 244 e.Kr., i det ulendte terrenget i Dalmatia, et område kjent for sitt fantastiske landskap og formidable fjell. Hans tidlige år var preget av enkelhet og ydmykhet. Oppveksten hans sto i sterk kontrast til de overdådige palassene og den ekstravagante livsstilen som ofte ble forbundet med den romerske eliten.

Diokletians familie tilhørte en beskjeden bakgrunn, og faren hans var en tidligere slave som hadde fortjent sin frihet, noe som understreket den unike karakteren av Diokletians eventuelle oppstigning til den keiserlige tronen. Mens han vokste opp i et lite, tett sammensveiset samfunn, fikk han et rykte for å være flittig, disiplinert og ressurssterk fra en tidlig alder, egenskaper som ville tjene ham godt i hans fremtidige bestrebelser.

Militær karriere og oppstigning til tronen

Diokletians reise til tronen gikk gjennom det romerske militære hierarkiet. Hans militære karriere begynte i provinsen Illyricum, hvor han viste sterke lederegenskaper og et urokkelig engasjement for den romerske hæren. I løpet av denne perioden kjempet Romerriket med hyppige lederskifter og politiske intriger, og Diokletians militære dyktighet var en sentral faktor i hans endelige maktovertakelse.

Mens han klatret opp i gradene beviste Diokletian sin evne i flere betydelige kampanjer og fikk raskt tilliten til sine medsoldater. Hans rykte som en dyktig og disiplinert kommandør ga ham respekt blant ulike innflytelsesrike militære skikkelser og banet vei for hans oppstigning til den keiserlige tronen. I 284 e.Kr. var Romerriket plaget av indre stridigheter, og legionene som var stasjonert i øst hyllet Diokletian som sin keiser, og satte dermed scenen for hans regjeringstid.

Ut med Roma, inn med Nicomedia

Under hans regjeringstid som keiser valgte Diokletian merkelig nok å ikke etablere sin keiserlige residens i selve Roma, det tradisjonelle hjertet av Romerriket. I stedet styrte han fra Nicomedia, en blomstrende by som ligger i det som nå er moderne Tyrkia. Denne avgjørelsen ble i stor grad påvirket av den praktiske nødvendigheten av å ta tak i de enorme utfordringene som imperiet sto overfor.

Romerriket spredte seg over tre kontinenter, og utfordringene det sto overfor var ikke begrenset til den italienske hovedstaden. Diokletian erkjente at effektiv styring krevde en mer desentralisert tilnærming. Ved å plassere seg i Nicomedia, strategisk lokalisert på den østlige grensen, kunne han mer effektivt svare på de militære og administrative behovene til det enorme og mangfoldige imperiet. I tillegg reflekterte dette valget maktskiftet mot de østlige provinsene, og markerte en overgang i sentrum av den romerske politiske tyngdekraften.

Mens Diokletians beslutning om å styre fra Nicomedia har vært gjenstand for historisk nysgjerrighet, understreket det hans pragmatiske og strategiske lederstil, da han strebet etter å stabilisere og reformere Romerriket i en periode med betydelige utfordringer og overganger.

Har Diokletian noen gang besøkt Roma?

Ja, midt i sin regjeringstid som keiser besøkte Diokletian Roma i år 303 e.Kr., og markerte et bemerkelsesverdig unntak fra hans vanlige fravær fra den vestlige hovedstaden. Dette besøket til den evige byen var en betydningsfull anledning, og det var også hans eneste kjente reise til hjertet av Romerriket under hans styre.

Beslutningen om å besøke Roma i 303 e.Kr. var bevisst, foranlediget av forskjellige faktorer. Diokletian forsøkte å styrke sine bånd med byen og dens innflytelsesrike senat, samt understreke hans forpliktelse til imperiets enhet og stabilitet. Under besøket engasjerte han seg i forskjellige seremonielle funksjoner og møtte fremtredende romerske tjenestemenn, inkludert medlemmer av senatet.

Besøket i Roma tillot Diokletian å forsterke sitt image som en samlende skikkelse og en keiser som opprettholdt tradisjonelle romerske verdier. Hans tilstedeværelse i hovedstaden tjente til å bygge bro over gapet mellom den østlige og vestlige halvdelen av imperiet, og symboliserte hans overordnede mål om å konsolidere makten og opprettholde orden.

Etter dette sjeldne besøket fortsatte han å styre fra Nicomedia, og anerkjente de praktiske fordelene med byens strategiske beliggenhet.

Diokletians reformer og prestasjoner

Diokletians tre mest betydningsfulle prestasjoner

Under hans styre oppnådde Diokletian flere betydelige prestasjoner som etterlot en varig innvirkning på imperiet og dets styresett, inkludert Tetrarkiet, ediktet om maksimale priser og, notorisk, forfølgelsen av kristne. La oss utforske disse ytterligere:

Tetrarkiet: Politisk og administrativ reform

Diokletians mest kjente og transformative bragd var etableringen av Tetrarkiet, et nytt styringssystem som markerte et avvik fra den tradisjonelle romerske modellen for en enkelt keiser. Tetrarkiet introduserte en maktdeling, med fire medkeisere – to Augusti (Diokletian og Maximian) og to Cæsarer (Galerius og Constantius) – som styrte forskjellige deler av imperiet.

Hvorfor delte Diokletian riket inn i to seksjoner?
Why Did Diocletian Divide the Empire Into Two Sections?

Diokletian delte imperiet for å forbedre effektiviteten til den keiserlige administrasjonen og gi bedre forsvar mot eksterne trusler. Ved å desentralisere autoritet kunne Diokletian svare mer effektivt på de enorme utfordringene Romerriket sto overfor på den tiden, inkludert invasjoner og sivil uro. Tetrarkiet tok også opp spørsmålet om arvefølge, ettersom en Cæsar lett kunne tre inn i rollen som Augustus, og sikre en jevnere maktovergang. Selv om Tetrarkiet til slutt møtte utfordringer og ikke var en langsiktig løsning, la det grunnlaget for senere administrative reformer og påvirket utviklingen av det bysantinske riket.

Ediktet om maksimalpriser: Økonomisk stabilisering

I et forsøk på å takle den voldsomme inflasjonen og den økonomiske ustabiliteten som hadde plaget Romerriket, utstedte Diokletian Ediktet om maksimalpriser i 301 e.Kr. (latin: Edictum de pretiis rerum venalium). Dette ediktet etablerte priskontroll på ulike varer og tjenester, med sikte på å dempe stigende priser og sikre tilgjengeligheten av essensielle varer. Mens det sto overfor utfordringer i håndhevelse og effektivitet, representerte ediktet et proaktivt forsøk på å løse økonomiske problemer og stabilisere den romerske økonomien.

Ved å sette pristak på et bredt spekter av varer, fra matvarer til klær og tjenester, forsøkte Diokletian å beskytte kjøpekraften til den romerske valutaen og opprettholde sosial orden. Selv om ediktet ikke var en langsiktig løsning, demonstrerte det Diokletians forpliktelse til å ta tak i økonomiske utfordringer og velferden til den romerske befolkningen.

Diokletians forfølgelse av kristne: Religiøs politikk og kontroll

Et av de mest kontroversielle aspektene ved Diokletians regjeringstid var hans aktive forfølgelse av kriste, naturlig kjent som Diokletians kristenforfølgelse. Fra og med 303 e.Kr. utstedte Diokletian og hans medkeisere en rekke edikter som beordret ødeleggelse av kristne kirker, brenning av hellige tekster og arrestasjon og tortur av kristne presteskap.

Hvorfor mislikte Diokletian kristendommen?

Why Did Diocletian Dislike Christianity?

Diokletians forfølgelse av kristne var drevet av hans ønske om å undertrykke en religiøs gruppe han oppfattet som en trussel mot den tradisjonelle romerske orden og enhet.

Hvor lenge varte Diokletians forfølgelse?

Diokletians forfølgelse varte i åtte år, fra 303 til 311 e.Kr., noe som gjør den til en av de lengste og mest alvorlige kristenforfølgelsene i romersk historie.

Hvordan endte Diokletians kristenforfølgelse?

Forfølgelsen tok til slutt etter å ha blitt påvirket av en kombinasjon av faktorer, inkludert svekkelse av keiserlig autoritet og skiftende holdninger til kristendommen.

Denne aggressive holdningen mot kristne, kjent som den store kristenforfølgelsen, hadde en betydelig innvirkning på den tidlige kristne kirke. Selv om det påførte lidelser for mange kristne, klarte det til slutt ikke å utrydde troen. Den diokletianske forfølgelsen la imidlertid grunnlaget for senere imperialistisk politikk angående religion og den eventuelle anerkjennelsen av kristendommen som en legitim religion i imperiet.

Hvilke militære reformer utførte Diokletian?

Diokletian foretok en rekke viktige militære reformer under sin regjeringstid for å møte utfordringene og ustabilitetene Romerriket sto overfor. Noen av de viktigste militære reformene som ble innstiftet av Diokletian, i tillegg til tetrarkiet, inkluderer:

 1. Økt hærstørrelse: Diokletian anerkjente behovet for en større, mer robust romersk hær. Han økte størrelsen på legionene betydelig, og styrket imperiets militære styrke for å bedre forsvare dets enorme grenser og svare på ulike utfordringer.
 2. Fast grenseforsvar og festningsverk: Diokletian la stor vekt på å forsterke og befeste imperiets grenser. Han investerte i bygging og vedlikehold av forsvarsmurer, festninger og vakttårn langs sårbare grenseområder, som det berømte Diokletians palass i Split, Kroatia, som fungerte både som en militær høyborg og et politisk sentrum.
 3. Lønn og fordeler: For å sikre lojaliteten og moralen til de romerske legionene økte Diokletian soldatenes lønn og ga ulike insentiver og fordeler. Dette inkluderte å gi land til pensjonerende soldater, og sikre at de hadde en eierandel i imperiets stabilitet.
 4. Styrket lederskap: Diokletian utnevnte dyktige militære ledere og befal som var kjent for sin kompetanse og lojalitet. Dette fokuset på lederkvalitet og ansvarlighet var medvirkende til å opprettholde disiplin og effektivitet i den romerske hæren.
 5. Rangeringer og hierarkier: Han omstrukturerte også gradene og hierarkiene innen militæret, og la vekt på fortjenestebaserte forfremmelser og sørget for at talentfulle offiserer steg til autoritetsposisjoner. Dette oppmuntret til effektivitet og prestasjon i militære operasjoner. (Ingen Jantelov der nei!)
 6. Provinsielt forsvar: Diokletian erkjente at Romerrikets sikkerhet strakk seg langt utenfor dets grenser, og ga oppmerksomhet til forsvaret av provinser og regioner som var utsatt for interne stridigheter eller eksterne invasjoner. Lokale garnisoner og defensive tiltak ble styrket for å opprettholde orden og beskytte disse områdene.

Diokletians militære reformer var en refleksjon av hans pragmatiske tilnærming til styresett og hans forpliktelse til å adressere de ulike truslene som Romerriket sto overfor. Disse reformene bidro til et mer stabilt og sikkert romersk militær, som igjen spilte en viktig rolle i å bevare imperiet i en tid med betydelige utfordringer og overganger.

Bygging av Diokletians bad og Diokletians palass

Baths of Diocletian

Diokletians arkitektoniske arv er et bevis på hans takknemlighet for storhet og hans ønske om å sette et varig preg på den romerske verden. Han kommisjonerte byggingen av Diokletians bad i Roma, et kolossalt badekompleks, som et symbol på hans makt og rikdom. Disse badene ble bygget mellom 298 og 306 e.Kr., var blant de største i den antikke verden, og var i stand til å romme tusenvis av badende samtidig. Komplekset inneholdt store saler, hager, biblioteker og kunstsamlinger, noe som gjorde det til et knutepunkt for kultur og fritid for Romas innbyggere.

Videre er Diokletians palass i Split, Kroatia, fortsatt et bemerkelsesverdig eksempel på romersk keiserlig arkitektur. Bygget som en pensjonisttilværelse for keiseren, er palasset en fantastisk blanding av romersk, hellenistisk og lokal arkitektonisk påvirkning. Interessant nok kombinerte palasset med den romerske militærleiren når bygget ble reist. I dag står det på UNESCOs verdensarvliste, og vitner om Diokletians overdådige smak og hans beslutning om å tilbringe årene etter imperiet i rolige omgivelser på den dalmatiske kysten.

Bilder av Diokletians palass

Følgende er noen utvalgte bilder av Diokletians palass som du kan glede deg over!

Administrative reformer

Diokletian anerkjente behovet for betydelige administrative reformer for å bedre styre det vidstrakte Romerriket. En av hans prestasjoner i denne forbindelse var delingen av imperiet i mindre administrative enheter kjent som bispedømmer. Disse bispedømmene ble videre delt inn i provinser, noe som ga en mer håndterlig og effektiv administrativ struktur. Bispedømmestrukturen la til rette for mer effektiv styring, og gjorde det mulig for tjenestemenn å ta opp lokale problemer raskt og forbedre kommunikasjonen i hele imperiet.

I tillegg hevet Diokletian viktigheten av keiserens rolle som en administrativ gallionsfigur. Han etablerte en domstolsprotokoll som la vekt på keiserens verdighet og autoritet, og skapte et mer strukturert og hierarkisk administrativt system.

Religiøs politikk

Diokletians religiøse politikk reflekterte hans forpliktelse til å gjenopprette det tradisjonelle romerske pantheonet og undertrykke kristendommens økende innflytelse. Mens den diokletianske forfølgelsen var preget av sin intensitet og brutalitet, mislyktes den i sitt endelige mål om å utrydde kristendommen. I stedet styrket den den kristne troen ytterligere, og førte til slutt til at den ble akseptert i Romerriket.

Hvordan prøvde keiser Diokletian å hindre at riket brøt sammen?

I sin søken etter å hindre at Romerriket brøt sammen utviklet Diokletian en flersidig strategi. Hans tilnærming omfattet økonomiske, administrative og militære reformer, som hver bidro til å gjenopprette imperiets stabilitet og prestisje. Ved å dele imperiet inn i mindre administrative enheter, styrke militærets beredskap og implementere økonomisk politikk for å bekjempe inflasjon, hadde Diokletian som mål å ta opp de systemiske problemene som hadde svekket imperiet.

Videre forbedret hans beslutning om å styre med andre keisere gjennom tetrarkiet styringen og ga et system for fredelig maktovergang. Denne omfattende tilnærmingen var medvirkende til å revitalisere Romerriket og legge grunnlaget for dets fortsatte eksistens.

Hvordan prøvde Diokletian å gjenopprette økonomien?

Diokletian anerkjente den kritiske betydningen av økonomisk stabilitet for å revitalisere Romerriket. For å bekjempe inflasjon og gjenopprette økonomisk orden innførte han det berømte Ediktet om maksimalpriser i 301 e.Kr. Dette ediktet satte pristak på et bredt spekter av varer og tjenester, og kontrollerte effektivt voldsom inflasjon.

I tillegg oppmuntret han veksten av jordbruk og industri for å sikre imperiets selvforsyning og fremme økonomisk velstand. Hans innsats for å gjenopprette økonomien innebar også utstedelse av en stabil valuta, noe som økte handel og økonomisk tillit i imperiet. Selv om effektiviteten til disse økonomiske reformene varierte, demonstrerte de Diokletians forpliktelse til å møte de økonomiske utfordringene som hadde rammet Romerriket.

Keiser Diokletians deling av Romerriket

Hvorfor ble Romerriket delt i 2?

Delingen av imperiet, ofte referert til som “tetrarkiet”, var Diokletians svar på de skremmende utfordringene med å administrere et enormt og mangfoldig territorium effektivt. I Romas tidligere dager var det enklere å styre imperiet fra ett sted, men etter hvert som det ble større og større, tok det også lengre tid å svare på militære trusler og styre effektivt. 

Hvorfor er Diokletian viktig for det bysantinske riket?

Diokletians inndeling av imperiet la grunnlaget for fremveksten av det bysantinske riket. Det østlige romerske riket, med sin distinkte kultur og arv, ville vokse fra frøene som ble sådd under Diokletians regjeringstid.

Keiser Diokletians fall og pensjonering

Hvordan falt Diokletian ut av makten?

Diokletians avgang fra makten var først og fremst et resultat av hans frivillige abdikasjon. I 305 e.Kr. tok den romerske keiseren Diokletian den enestående beslutningen om å trekke seg fra sin keiserlige rolle.

Hvorfor trakk Diokletian seg?

Diokletian, svekket av sykdom, bestemte seg for å trekke seg slik at han kunne forfølge personlig ro og sikre en fredelig maktovergang. Med hans pensjonisttilværelse trakk de eldre keiserne av tetrarkiet, inkludert Diokletian og Maximian, til side. Dette ryddet veien for de yngre keiserne, Galerius og Constantius, til å gå opp til de ledende stillingene. I den østlige delen av Romerriket skjedde denne overgangen relativt jevnt. Men i den vestlige delen var situasjonen mer urolig, preget av uro, maktkamper og borgerkriger.

Etterfulgte Konstantin Diokletian?

Did Constantine Succeed Diocletian?

Maktovergangen som fulgte etter Diokletians abdikasjon så oppstigningen til Konstantin, som var sønn av Constantius (som døde i 306, bare ett år etter Diokletians abdikasjon). Konstantin spilte en sentral rolle i overgangsperioden, og hans militære suksesser og politiske skarpsindighet førte til hans fremtredende plass i det vestlige imperiet. Konstantin dukket til slutt opp som den eneste herskeren i Vesten, mens Galerius styrte den østlige delen.

Diokletian tilbrakte sin pensjonisttilværelse i relativ anonymitet i palasset sitt i Split, Kroatia, hvor han fokuserte på hagearbeid og skriving. Til tross for ulike oppfordringer om å komme tilbake til makten i krisetider, forble han standhaftig i sin beslutning om å trekke seg, noe som markerte et unikt og betydelig kapittel i romersk historie.

Evaluering av keiser Diokletians ledelse

Var Diokletian en god eller dårlig keiser?

Evalueringen av Diokletians lederskap er et tema for pågående debatt blant historikere. Hans regjeringstid tilbød et midlertidig pusterom fra kaos, men den harde forfølgelsen av kristne og hans autoritære styre har kastet skygger over ettermælet hans. Likevel er hans bidrag til administrative og militære strukturer allment anerkjent.

Hvorfor var Diokletian en god keiser?

Diokletian blir sett på som en god keiser for sine effektive reformer, militær styrke og delingen av Romerriket, som forbedret styring og forsvar. Hans arv består i det bysantinske riket og den varige virkningen av reformene hans.

Hvorfor var Diokletian en dårlig keiser?

Diokletian blir ofte kritisert som en dårlig keiser på grunn av hans brutale kristenforfølgelse og autoritære styre. Hans økonomiske politikk og undertrykkelse av religionsfrihet har vakt bekymring blant historikere og observatører.

Hva er tre ting Diokletian er kjent for?

Diokletian er hovedsakelig anerkjent for sin deling av Romerriket, initieringen av den diokletianske forfølgelsen og etableringen av Tetrarkiet, et nytt system med fire keisere som delte makten.

Hva er Diokletian mest kjent for?

Hvis vi skulle trekke frem én ting som Diocletion er mest kjent for blant hans prestasjoner, kan det være hans innsats for å implementere Tetrarkiet.

Hvilke problemer møtte Diokletian?

Diokletian møtte økonomisk uro, militære invasjoner, administrative kompleksiteter, synkende romerske verdier og religiøse konflikter under sin regjeringstid. Disse spørsmålene førte til hans vidtrekkende reformer og delingen av Romerriket.

Hva var det viktigste Diokletian gjorde?

Uten tvil var den mest sentrale handlingen i Diokletians regjeringstid delingen av Romerriket, en handling som formet historiens gang i århundrer, og ga opphav til det østlige og vestlige romerske imperiet og det bysantinske riket. Denne divisjonen er fortsatt en av de mest innflytelsesrike beslutningene i senantikken og utover.

Videre lesning om keiser Diokletian

For å få en dypere forståelse av livet og den historiske konteksten til keiser Diokletian vil følgende kilder tjene som gode utgangspunkt:

 1. “Diocletian and the Roman Recovery” av Stephen Williams: Undersøker Diokletians oppgang til makten og tetraarkiets innvirkning på Romerrikets formuer.
 2. “The Roman Empire from Severus to Constantine” av Patricia Southern: Gir en detaljert beskrivelse av utfordringene og transformasjonene i Romerriket under Diokletians tid.
 3. “The Roman Empire at Bay: AD 180-395” av David S. Potter: En omfattende utforskning av den historiske konteksten rundt Diokletians styre, inkludert krisen og reformene, samt de varige effektene på imperiet.
 4. “The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (AD 226-363): A Documentary History” av Michael H. Dodgeon, Samuel N. C. Lieu og David Brunt: Tilbyr innsikt i Diokletians militære strategier og det komplekse samspillet mellom Romerriket og dets østlige naboer under hans regjeringstid.
 5. “Constantine and the Cities: Imperial Authority and Civic Politics” av Noel Lenski: Dykk inn i den post-diokletianske epoken og den skiftende dynamikken i den romerske keiserens forhold til bysentre, spesielt under Konstantins styre.

Sitér denne artikkelen: F. Osen. “Diokletian.” Romerriket.no. Hentet fra: https://romerriket.no/romerske-keisere/diokletian/ (Nedlastet: Lesedato).

P.S. Folk spør meg ofte, hvis jeg bare kunne velge EN bok å lese om romersk historie, hvilken ville det vært? Svaret mitt er alltid SPQR av Mary Beard. Dette er DEN BESTE BOKEN for å få en engasjerende og omfattende oversikt over romerne, og dekker 1,000 år av deres EPISKE historie. Enten du er helt fersk på temaet eller en ekspert er jeg sikker på at du vil like den. Klikk her for å lytte til den norske lydboken nå med en 100% GRATIS prøveperiode fra BookBeat!

Notis: Ved påmelding kommer du til å bli spurt om å oppgi bankkort, men dette er kun en formalitet. Kortet ditt blir ikke trukket noe som helst, og du kan fint avslutte medlemskapet før prøveperioden er over. Også: Hvis du bestemmer deg for å kjøre på og lytte til boken etter å ha klikket på lenken ovenfor kommer jeg til å motta en liten provisjon. OG… Som regel vil du motta et unikt tilbud. Vinn/vinn! Bøkene jeg anbefaler er de jeg personlig har lest og virkelig tror du kommer til å digge!

Kommentarer

Ingen kommentarer enda. Kanskje du vil bidra med den første?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *